വ്യാപാര- വ്യവസായ -വാണിജ്യ സ്‌ഥാപനങ്ങളുടേയും ഫാക്ടറികളുടേയും ഗ്രേഡ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന്

മാനദണ്ഡങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും

ഗ്രേഡിംഗ് - പൊതുവിവരങ്ങൾ (സ്ഥാപനങ്ങളെ മൂന്നായി ഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. )

   (1)  80 % നു മുകളിൽ മാർക്ക് നേടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എ+ 'വജ്ര' ഗ്രേഡ്

   (2)  71% നുമേൽ 80% വരെ മാർക്ക് നേടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എ 'സുവർണ്ണ' ഗ്രേഡ്

   (3)  60% നുമേൽ 70% വരെ മാർക്ക് നേടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബി 'രജത' ഗ്രേഡ്

ഗ്രേഡിംഗ് നടപ്പാക്കുന്ന തൊഴിൽ മേഖലകൾ

   (1)  ഹോസ്പിറ്റലുകൾ

   (2)  ഹോട്ടൽ റസ്റ്റോറന്റുകൾ

   (3)  സെക്യൂരിറ്റി സ്ഥാപനങ്ങൾ

   (4)  സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകൾ

   (5)  നിർമ്മാണ മേഖല

   (6)  ടെക്സ്റ്റയിൽസ്

   (7)  ജൂവലറി

   (8)  ഐ റ്റി മേഖല

ഗ്രേഡിംഗ് - മാനദണ്ഡങ്ങൾ

   (1)  മികച്ച തൊഴിൽ ദാതാവ്

   (2)  സംതൃപ്തരായ തൊഴിലാളികൾ

   (3)   മികവുറ്റ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം

   (4)  തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസന പങ്കാളിത്തം

   (5)  സ്‌ത്രീ സൗഹൃദം

   (6)  തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമം

   (7)  തൊഴിലിടത്തിലെ സുരക്ഷ

മികച്ച ഗ്രേഡിംഗ് സ്വന്തമാക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ വകുപ്പിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് എക്സലൻസ് ലഭിക്കുന്നതുവഴി സ്ഥാപനത്തിന്റെ യശസ്സ് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ഉത്പാദന - വിപണന - സേവന മേഖലകളിലെ മികവിനോടൊപ്പം തൊഴിലാളികളുടെ സേവന-വേതന സുരക്ഷയ്ക്കും, ക്ഷേമത്തിനും മുൻ‌തൂക്കം നൽകുന്ന തൊഴിലിടമായി സ്ഥാപനം സമൂഹത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നു.