നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് കണ്ടെത്തുക

 

കേരള ഷോപ്പുകളുടെയും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നിയമത്തിനായുള്ള ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ
ജില്ലയുടെ പേര്
രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസ്
 
 
സ്ഥലം *
  *നിർബന്ധിത ഫീൽഡുകൾ      
സ്ഥാപനത്തിൻറ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആത്യന്തിക നിയന്ത്രണമുള്ള തൊഴിലുടമയുടെ മുഴുവൻ പേര്*
സ്ഥാപനത്തിൻറ്റെ പേര് *
 
താമസ വിലാസം *
  സ്ഥാപനത്തിൻറ്റെ തപാൽ വിലാസം*  
        ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി *  
 
മാനേജരുടെ പേര്
 
പുരുഷ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം *
 
  മാനേജരുടെ വിലാസം  
സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം *

 
  പിതാവ്/രക്ഷാകർതൃ നാമം   പിതാവ്/രക്ഷിതാവിൻറ്റെ വിലാസം  
  മാനേജർമാരുടെ/ ഡയറക്ടർമാരുടെ അധിക എണ്ണം (ഉണ്ടെങ്കിൽ)  
 
  ജോലിയുടെ പേര്*
 
ഉടമ/തൊഴിലുടമയുടെ ജനനത്തീയതി
 
  ബിസിനസ് തരങ്ങൾ *  
ഇമെയിൽ
 
 
TIN നമ്പർ
 
മൊബൈൽ നമ്പർ *
 
  അക്കൗണ്ട് നമ്പർ   IFSC കോഡ്
ബാങ്കിൻറ്റെ പേര് ജീവനക്കാരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക *
  പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രേഖകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക (pdf മാത്രം) *      
ജീവനക്കാരുടെ വിശദാംശങ്ങളുടെ ഫോർമാറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക


X Find My Office...