നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് കണ്ടെത്തുക

 

മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വർക്കേഴ്സ് ആക്റ്റ്, 1961 -നായുള്ള ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ
ജില്ലയുടെ പേര്
രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസ്
 
 
സ്ഥലം *
 
തൊഴിലുടമയുടെ പേര്*
 
 
മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അണ്ടർ ടേക്കിംഗിൻറ്റെ പേര് *
 
തൊഴിലുടമയുടെ വിലാസം *
 
 
മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അണ്ടർ ടേക്കിംഗിൻറ്റെ പൂർണ്ണ വിലാസം*
 
മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സേവനത്തിൻറ്റെ
സ്വഭാവം*
 
  ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി  *        
 
റൂട്ടുകളുടെ ആകെ എണ്ണം*
 
പുരുഷ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം *
 
 
മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട്
വാഹനങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണം:
അപേക്ഷയുടെ തീയതിയിൽ :
on the date of application*
 
സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം

 
  വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ*  
കമ്പനി നിയമം, 1956 പ്രകാരം
രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത
സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ
മോട്ടോർ അണ്ടർ ടേക്കിംഗിൻറ്റെ ഉടമസ്ഥൻറ്റെ പേര്
*
 
മുൻ വർഷത്തിൽ ഏതൊരു ദിവസത്തിലും
സ്ഥാപനത്തിൽ തൊഴിൽ ചെയ്ത മോട്ടോർ
ട്രാൻസ്പോർട്ട് തൊഴിലാളികളുടെ
പരമാവധി എണ്ണം :
*
 
മേൽ വിലാസം *
 
രജിസ്ട്രേഷൻ/പുതുക്കൽ കാലയളവിൽ
സ്ഥാപനത്തിൽ തൊഴിൽ
ചെയ്യുവാൻ നിയമിക്കാൻ
സാധ്യതയുള്ള പരമാവധി
മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം*
 
കമ്പനി നിയമം, 1956 പ്രകാരം
രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ
മോട്ടോർ അണ്ടർ ടേക്കിംഗിൻറ്റെ
പങ്കാളിയുടെ പേര്:*
 
ഉടമ/തൊഴിലുടമയുടെ ജനനത്തീയതി      
പൊതു മേഖല സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ,
ആയതിൻറ്റെ ജനറൽ മാനേജരുടെ പേര്.*
 
മേൽ വിലാസം *
 
പിതാവ്/ രക്ഷിതാവിൻറ്റെ നാമം   പിതാവ്/രക്ഷിതാവിൻറ്റെ വിലാസം  
മേൽ വിലാസം*   ഇമെയിൽ  
ജീവനക്കാരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക *
മൊബൈൽ നമ്പർ *
*നിർബന്ധിത ഫീൽഡുകൾ  പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രേഖകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക (pdf മാത്രം) *      
 
 
   
X Find My Office...