ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ
പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നതിനായി തൊഴിൽ വകുപ്പിന് കീഴിൽ വരുന്ന വിവിധ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള സേവനങ്ങൾ ഓൺലൈനാക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഓൺലൈനായി രജിസ്ട്രേഷൻ

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സ്റ്റാറ്റസ്
 
വിഭാഗം
 
അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ നൽകുക
 
ക്യാപ്ചാ നൽകുക
   
 
   
ഓൺലൈനിൽ പുതുക്കൽ
ഓൺലൈൻ ലൈസൻസ്
ഓൺലൈനായി ഭേദഗതി
ദേശീയ, ഉത്സവ ദിവസങ്ങ രജിസ്ട്രേഷൻ
ഓൺ ലൈൻ സെസ്സ്
ഇ- ചെല്ലാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
ചെല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അപ്ലോഡ്
അപേക്ഷ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക
ഓൺലൈൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ രജിസ്ട്രേഷൻ
റിട്ടേണുകൾ ഫയൽ ചെയ്യുക
രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ സഹായത്തിന് ബന്ധപ്പെടുക: സാങ്കേതിക പിന്തുണ: 8547655205, 8547655206
ലൈസൻസ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക ഐ.ടി .സെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പർ: ക്ലിക്ക ചെയ്യുക
ഡൌൺലോഡ് സൈൻഡ് ലൈസൻസ്  
ഫെയ്ൽഡ് ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ  
ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഫണ്ട് ആപ്ളിക്കേഷൻ  
അരിയർ തുക  
X Help!!!

TO Know your Online Application Status
step 1: Select the category first.
step 2: Enter the temporary registration number or application number in the coloumn.
step 3: Enter the correct captcha code that shown in the image
step 4: Press show button .